VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PROFI DIZAJN – ESHOP

(ďalej ako „VOP“)

 

I. Úvodné ustanovenia 

I.1       Peter Domaracký – PROFI DIZAJN s miestom podnikania Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46 099 000, zapísaný v  Živnostenskom registri Okresného úradu Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 540-16502 (ďalej len „predávajúci“) prevádzkuje obchodný systém (nákupný portál) na stránke www.profidizajn.sk. Prostredníctvom tohto obchodného systému (nákupného portálu) má tretia osoba (ďalej len „spotrebiteľ“) možnosť zakúpiť si tovar nachádzajúci sa na stránke nákupného portálu predávajúceho.

I.2       Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v obchodnom systéme (nákupnom portáli) predávajúceho.

.

II. Objednávka

II.1      Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.profidizajn.sk prípadne emailom na kupelne@profidizajn.sk. Spotrebiteľ si vyberie tovar z ponuky a vloží ho do košíka. Po registrácii alebo prihlásení prejde procesom objednávky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom   č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru. Pred odoslaním objednávky spotrebiteľom sú v obchodnom systéme (nákupnom portáli) a v týchto VOP spotrebiteľovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľ prejavuje súhlas s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu so znením VOP pred odoslaním objednávky v obchodnom systéme (nákupnom portáli) predávajúceho.

II.2      Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

II.3      Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Do 24 hodín dostane spotrebiteľ potvrdzujúci email, v ktorom budú uvedené detailné informácie o objednanom tovare: dodacia lehota, konečná cena, spôsob úhrady, spôsob a približný termín dopravy. V prípade, že tovar nie je na sklade, informujeme Vás o dátume jeho naskladnenia.  Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

II.4      Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od potvrdenia objednávky.  Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom kupelne@profidizajn.sk). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

.

III. Dodacie lehoty

III.1    Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

III.2    Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 3 do 21 dní od dátumu overenia objednávky. V prípade, že by sa dodacia doba z nejakého dôvodu predĺžila, bude o tom spotrebiteľ oboznámený telefonicky alebo e-mailom.

.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

IV.1    Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

IV.2    Spotrebiteľ uhrádza platbu jednou z týchto možností:

  • v hotovosti dobierkou prepravcovi pri prevzatí tovaru
  • vopred prevodom/vkladom na účet predávajúceho
  • vopred pomocou platobnej metódy od spoločnosti PAYPAL
  • vopred platobnou kartou pomocou platobnej metódy od spoločnosti PayU

 

IV.3    Cena za dopravu závisí od hodnoty objednávky – v rámci  Slovenska: pri nákupe do 390,00 € s DPH je cena podľa výberu prepravcu:

  •  12,00 €      –   vlastná doprava
  •    9,00 €      –   kuriérska služba
  •    5,00 €      –   Slovenská pošta

Pri nákupe nad 390,00 € s DPH je doprava zdarma.

IV.4    Výška nákladov na dopravu je vždy  súčasťou  potvrdenia objednávky.

IV.5        Spôsob doručenia

Doručenie do 24 hodín: V prípade doručenia Vašej objednávky do 12:00 hod. v daný pracovný deň, Vám  bude tovar doručený najneskôr do 18:00 hod nasledujúci pracovný deň.

Doručenie do 48 hodín: V prípade doručenia vašej objednávky po 12:00 hod. v daný pracovný deň, Vám bude tovar doručený najneskôr do 48 hodín.

IV.6  Predávajúci je oprávnený v odôvodnených prípadoch požadovať preddavok. V prípade, že takýto tovar doručený na základe potvrdenej záväznej objednávky spotrebiteľ nepreberie, zaplatený preddavok prepadá ako zmluvná pokuta v prospech predávajúceho.

 .

V. Preberanie tovaru

V.1      Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

V.2      Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

V.3      Nebezpečenstvo škody na tovare  prechádza na spotrebiteľa momentom  prevzatia tovaru spotrebiteľom  alebo jeho splnomocnencom.

.

VI. Odstúpenie od zmluvy 

VI.1    Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to iba v prípade celej objednávky, nie nepoužitého zvyšného materiálu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety tohto ustanovenia. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené do miesta podnikania predávajúceho, na adresu Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša spotrebiteľ. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy taktiež tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

VI.2    Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na montáž, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

VI.3    V prípade vzniku škody na vrátenom tovare spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

VI.4    Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej len „platby“) za tovar vráti spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodol na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

VI.5    Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a.) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b.) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

VI.6    V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej ceny objednávky.

VI.7    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a.) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b.) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
c.) vystavená cena produktu bola chybná. 

.

VII. Záručné podmienky 

VII.1   Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych  predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a ďalšími platnými právnymi predpismi.

VII.2   Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

VII.3   V prípade uplatňovania reklamácie spotrebiteľ oznámi predávajúcemu písomnou formou (pošta, e-mail), že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamovať rozdielnosť odtieňov a kvalitu obkladov a dlažieb nie je možné po zabudovaní, preto je potrebné si obklad prekontrolovať pred samotnou pokládkou obkladačiek a dlažieb. Sklené dekorácie je nutné lepiť lepidlom na sklo inak môže dôjsť k poškodeniu dekorácie a neuznaniu záruky.

.

VIII. Ochrana osobných údajov 

Ochrana osobných údajov má na www.profidizajn.sk najvyššiu prioritu! Ktoré z Vašich osobných údajov ukladáme a ďalej spracúvame? Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Samozrejme máte právo požiadať o ich zmenu či úpravu tak, aby zodpovedali skutočnosti alebo tieto údaje nechať z databázy celkom odstrániť. Za týmto účelom prosím kontaktujte poverenú osobu na kupelne@profidizajn.sk. Ako využívame Vaše údaje? Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely predaja tovarov alebo poskytovania služieb na diaľku v rámci nášho koncernu na dobu neurčitú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Podľa § 28 odst. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) osobných údajov, resp. ich využívaniu v poštovom styku. Ako chránime Vaše osobné údaje? Na spracovanie Vašich údajov používame bezpečný spôsob prenosu dát, tzv. prenos SSL (Secure Socket Layer). Tento spôsob zaručuje, že každý Váš údaj sa pred tým, ako je k nám odoslaný zakóduje.

…ako vidíte, môžete nám dôverovať! Zákazník svojou objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely predaja tovarov alebo poskytovania služieb na diaľku podľa zákona o ochrane osobných údajov.

. 

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

IX.2    Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1992 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

IX.3    Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

IX.4    Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

IX.5    Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia.

.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.07.2015.

Share This
Nákupný košík